Thinking Inside the Box

De Stripdagen Haarlem en 37PK presenteren 'Chris Ware: Thinking Inside the Box'. Deze overzichtstentoonstelling van momenteel de belangrijkste stripauteur en cartoonist van de VS is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Chris Ware zelf en laat de volledige rijkdom van zijn oeuvre zien. Niet alleen wordt er een grote hoeveelheid originele werken getoond van deze uitzonderlijke kunstenaar die de Grand Prix kreeg op het internationale stripfestival van Angoulême in 2021, maar ook objecten, zoals modellen en poppen, die zijn verhalen in de derde dimensie aanvullen.

~ opening donderdag 30 mei om 17.00 uur ~

  • Expositie
  • 31 mei – 7 juli 2024

Geboren in 1967 als Franklin Christenson Ware in Omaha, Nebraska, publiceerde de kunstenaar al vroeg in het avant-garde tijdschrift 'RAW', dat werd geredigeerd door Art Spiegelman en Françoise Mouly. Begin jaren negentig lanceerde hij zijn 'Acme Novelty'-serie, waarin hij zijn belangrijkste personages vastlegde.

Chris Ware tekent met perfectionistische nauwgezetheid en technische precisie. Zowel qua verhaal als qua vorm zijn zijn boeken allesomvattende kunstwerken, waarbij hij verantwoordelijk is voor alles van de typografie tot het bindwerk. Deze tentoonstelling laat zien hoe hij via verkennende voorbereidende schetsen tot zijn zorgvuldig gecomponeerde beeldreeksen komt die doen denken aan bouwtekeningen. Vanuit verschillende perspectieven en binnen een geconcentreerde dichtheid komt de bezoeker meer te weten over menselijke tekortkomingen, communicatieproblemen en teleurstellingen.

Bijzonder indrukwekkend is de uitvoerig geproduceerde stripreeks 'Building Stories' uit het jaar 2012. Dit is een verzameling van 14 boeken, in zeer verschillende formaten, die geen vooraf bepaalde volgorde hebben. Naast zijn grote graphic novels, zoals 'Jimmy Corrigan' (2000) en 'Rusty Brown' (2019), werkt Chris Ware voor de pers, met name 'The New Yorker', en heeft hij animaties bedacht gebaseerd op zijn personages Quimby the Mouse en Rusty Brown.

open: donderdag t/m zondag 13.00-17.00 uur 

(tijdens de Stripdagen 1 en 2 juni open 11.00-17.00 uur)

gratis toegang

-----

Stripdagen Haarlem and 37PK present ‘Chris Ware: Thinking Inside the Box’. The retrospective, developed in close collaboration with Chris Ware himself, who is currently the USA’s most significant comics author and cartoonist, shows the full richness of his oeuvre. Not only is an impressive quantity presented of original works by this exceptional artist who was awarded the Grand Prix at the 2021 Angoulême International Comics Festival, but also objects, such as models and puppets , which complement his stories in the third dimension.

~ opening Thursday May 30 at 17:00 ~

Born in 1967 as Franklin Christenson Ware in Omaha, Nebraska, this artist published very early in the avant-garde magazine ‘RAW’, which was edited by Art Spiegelman and Françoise Mouly. In the early 1990s, he launched his ‘Acme Novelty’ series, in which he established his most important characters.

Chris Ware draws with perfectionist meticulousness and technical precision. In terms of both narrative and form, his books are all-encompassing artworks, in which he is responsible for everything from the typography to the binding. This exhibition demonstrates how, via exploratory preliminary sketches, he arrives at his carefully composed sequences of images that are reminiscent of construction drawings. From a wide variety of perspectives and within a concentrated density, the visitor finds out about human inadequacies, communication difficulties and disappointments.

The elaborately produced set of comics ‘Building Stories’ from the year 2012 is particularly impressive. This is a collection of 14 books, in very different formats, which have no predetermined order. Alongside his major graphic novels, such as ‘Jimmy Corrigan’ (2000) and ‘Rusty Brown’ (2019), Chris Ware works for the press, particularly ‘The New Yorker’, and has conceived animations based on his characters Quimby the Mouse and Rusty Brown.

Gerelateerd

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze exposities, evenementen en ander kunstnieuws uit Haarlem.

Aanmelden